Reklamace

Záruka, reklamační řád
1.1. Záruční podmínky a reklamace vady zboží se řídí platnými právními předpisy ČR a reklamačním řádem prodávajícího. Jako záruční list slouží daňový doklad doručený kupujícímu současně se zbožím.
1.2. Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v záručním listě, která však není kratší než zákonná záruční lhůta. Není-li v katalogu zboží na webových stránkách www.123-nabytek.cz či v přiloženém záručním listu uvedeno u konkrétního zboží jinak, činí záruční doba na produkty všech značek 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka, obdobně platí, dojde-li výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
1.3. Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny nesprávným nebo nešetrným zacházením, použitím zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti.
1.4. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne na zboží vada, má kupující v závislosti na povaze této vady při uplatnění záruky následující práva podle toho, zda se jedná o vadu odstranitelnou či nikoli:
1.4.1. Jde-li o vadu odstranitelnou má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady zboží, nebo  právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.
1.4.2. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. Tatáž práva kupujícímu náleží v případě, že jde o vady odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady zboží po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.
1.4.3. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.
1.5. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.
1.6. Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také. Vyhne se tak pozdějším problémům s uplatněním práv z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.  
1.7.  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Na spotřební zboží se v režimu občanského zákoníku poskytuje záruka 24 měsíců, není-li uvedena záruka delší nebo nejedná-li se o zákonnou výjimku (např. použité zboží). Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
1.8. Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku v záruční době začne záruka běžet znovu od převzetí nové věci. Je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
1.9. Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji prodávající.
1.10. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující/spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
1.11. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Záznam o provedené opravě zboží je oprávněn provést pouze prodávající či autorizovaný servis.
1.12. Reklamace jsou prodávajícím vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má kupující - spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. O vyřízení reklamace musí prodávající kupujícího informovat - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla
1.13. Servisní záruční a pozáruční služby zajišťují specializovaná pracoviště. Jejich seznam viz níže:
www.najdiservis.cz
www.servis.info/partneri
www.chadt.cz/abc/Najdi-servis.html?zam=3&str=1&dal=204
1.14. Reklamaci vady zboží uplatňuje kupující výhradně u dodavatele zboží uvedeným na faktuře a dodacím listu. Zboží není vhodné zasílat na adresu sídla prodávajícího v Ostravě, zbytečně se tímto prodlužuje doba vyřízení reklamace.
1.15. Zpětný odběr elektrospotřebičů - informace o sběrných místech jsou uvedeny na stránkách Ministerstva životního prostředí (www.env.cz) a dále na webových stránkách organizací:
•  Elektrowin, a.s. – skupina 1, 2, 6
•  ASEKOL, s.r.o. – skupina 3, 4, 7, 8, 10
•  EKOLAMP, s.r.o. – skupina 5
•  EKO-KOM, a.s. – zpětný odběr obalů
•  REMA, - www.remasystem.cz
které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.
1.16. Záruka se nevztahuje na případy:
1.16.1. kdy závada nebo poškození zboží prokazatelně vznikly nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího;
1.16.2. na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží
1.16.3. prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje;
1.16.5. vady způsobené vlivem živelných katastrof.
1.17.   Kupující je za účelem uplatnění reklamace povinen prokázat tyto skutečnosti:
1.17.1. existenci vady zboží - kupující předloží vadné zboží prodávajícímu anebo u servisního technika v záručním servisu;
1.17.2. zakoupení zboží u prodávajícího - kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačením data zakoupení zboží prokazující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího nebo jiným věrohodným způsobem nákup reklamovaného zboží u prodávajícího prokáže;
1.17.3. vada zboží se vyskytla v záruční době - kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem vystaveným prodávajícím