Odstoupení od smlouvy

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZESTRANY KUPUJÍCÍHO
Nejedná-li se o případ, kdy dleustanovení § 1837 nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od tétosmlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 ti dnů, přičemž tato lhůta běží odedne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několikačástí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží odedne převzetí první dodávky zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení vtéto lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
• Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Chci odstoupit od smlouvy čísloXY, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží peněz na účet(uveďte prosím číslo účtu). Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze uvésttext obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvyv zákonné 14denní lhůtě.
• Zboží, které budete odesílat vsouvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na našiadresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí býtnepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a sdokladem o koupi. Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat podnikateli bezzbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy,zboží, které od něj obdržel. Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, nesespotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
• Odstoupí – li spotřebitel odsmlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 tidnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů nadodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
• Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupnísmlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo projeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jinýmzbožím apod.
 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZESTRANY PRODÁVAJÍCÍHOProdávající si vyhrazuje právozrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, žetato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího zaúčelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebocelou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet vnejkratším možném termínu.Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvytaké v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např.zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenuatd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí10% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou – především náklady na zmařenou přepravu k Vám a zpět na náš centrální sklad. V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonnými normami. Kupující spotřebiteldává výslovný souhlas prodávajícímu, v případě svého nesplaceného závazku, žemůže osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost provymáhání pohledávek.